Terms Conditions - Arcadia.in.th | รวมคลินิกความงามคุณภาพ ค้นหาโปรความงามคุณภาพและจองได้ในราคาพิเศษ

Terms Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
สำหรับผู้เข้าใช้งาน/ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไชต์ ARCADIA BEAUTY

          Arcadia beauty ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โอลีฟ แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด (“Arcadia beauty”) ให้บริการซื้อขายสินค้าทั่วไปรวมถึงสินค้าเครื่องสำอางและเวชสำอางบนอินเตอร์เน็ต รวมถึงบริการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ Arcadia beauty นี้เช่นจองการใช้บริการที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์
ในการเข้าใช้งานรวมถึงการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Arcadia beauty นี้ ถือว่าท่านซึ่งเป็นผู้เข้าใช้งาน/ผู้เยี่ยมชมได้ยอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ Arcadia beauty นี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”)

          ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ท่านต้องต้องปฏิบัติตามให้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขอื่นใดที่เว็บไซต์ Arcadia beauty และหรือตัวแทนประกาศบนเว็บไซต์นี้ได้กำหนดขึ้น ตลอดเวลาที่เข้าใช้งาน/เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเมื่อใดก็ตามที่ได้รับบริการจากเว็บไซต์ Arcadia beauty และ/หรือ ตัวแทนของเว็บไซต์ Arcadia beauty ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับ/ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว ท่านสามารถเลือกออกจากการใช้งานที่เว็บไซต์นี้ได้ทันที มิเช่นนั้นการเข้าใช้บริการ/การเยี่ยมชมของท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 – ข้อมูล

          Arcadia beauty พยายามทำให้ข้อมูลต่างๆ (รวมไปถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ก็ตามนำเสนอขึ้นโดยบุคคลอื่น) บนเว็บไซต์มีความถูกต้องแม่นยำอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกาลเวลาปัจจุบันนั้น ดังนั้น Arcadia จึงขอสงวนสิทธ์ิที่จะรับประกันว่าข้อมูลต่างๆดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์ตลอดกาล และขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อการใช้คำ ข้อความ คำโฆษณาใดๆที่ปรากฏเป็นข้อมูลในเว็บไซต์ Arcadia beauty นี้ ข้อมูลและองค์ประกอบใดๆในเว็บไซด์นี้ Arcadia beauty มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีเจตนาที่จะให้ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อเป็นการส่งเสริม แนะนำ การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา และ/หรือเพื่อให้สามารถนำไปใช้เพื่อการอ้างอิงในการใดๆไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือไม่

ข้อ 2 – บัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคล

          ผู้ใช้งานรับรองว่าตนมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับ Arcadiabeauty มิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทยหรือขอบเขตกฎหมายอื่นใด และไม่เคยถูก Arcadiabeauty ตัดสิทธิ์การใช้งานไปก่อนหน้านี้ โดยผู้ใช้งานแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

          ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์และลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร ถือว่าท่านยินยอมให้ Arcadia มีสิทธิ์และสามารถที่จะทำการจัดการเก็บข้อมูล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะในส่วนข้อมูลบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานและที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ Arcadia รวมทั้งการเลือก การแจ้ง และ การประชาสัมพันธ์ รายละเอียด และ/หรือ ข้อมูลอื่นใด และอนุญาตให้ Arcadia สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ทั้งในทางการค้า และมิใช่การค้าของบริษัทและบริษัทในเครือของ Arcadiaได้ Arcadiaขอสงวนสิทธิ์ในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ ในการดำเนินงานใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หรือ กิจกรรมการสนับสนุนทางการขายและการตลาดในอนาคต ผู้ใช้งานตกลงว่า Arcadiaอาจส่งข้อมูลที่จำเป็นใดๆ ให้กับบุคคลใดๆ เพื่อให้วัตถุประสงงค์การให้บริการของ Arcadia เสร็จสมบูรณ์

          ผู้ใช้งานรับประกันว่าข้อมูลที่ให้แก่ Arcadiaทั้งหมดเป็นจริง ถูกต้อง สมบูรณ์ หากข้อมูลใดๆที่ให้ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือ ผิด หรือมีการละเว้นใด ๆ ของข้อมูลที่กำหนด ตามการพิจารณาของผู้สนับสนุน อาจจะทำให้การให้บริการโดย Arcadiaและตัวแทนไม่สมบูรณ์ และ ผู้ใช้งานอาจไม่ได้รับการบริการที่สมบูรณ์ดังกล่าว และผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้ง Arcadia และตัวแทนถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานตกลงที่จะชดเชยและปลดภาระ Arcadiaและตัวแทน จากภาระรับผิดชอบที่เกิดจากการใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการที่ผู้ใช้งานไม่ได้แจ้งข้อมูลให้กับ Arcadiaและตัวแทนทราบในเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ

          ในกรณีที่ Arcadiaได้จัดให้มีโปรโมชั่น หรือ รางวัลพิเศษใดๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน ในการรับโปรโมชั่นพิเศษดังกล่าวหากผู้ใช้งานท่านใดที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล (จะเป็นของรางวัล เครดิตพิเศษ บัตรของขวัญ คูปอง หรือ ผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากนี้) หรือได้รับรางวัลดังกล่าวไปแล้ว แต่ Arcadiaพบว่ามีการสมัครเข้าใช้งานเอาไว้ในหลายชื่อ หรือใช้อีเมล์แอดเดรสหลายชื่อ รวมถึง การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือ มีการกระทำอันเป็นการหลอกลวง Arcadiaขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิในการได้รับรางวัลใดๆในกิจกรรมที่จัดขึ้นและอาจพิจารณานำส่งท่านไปให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อ 3 – ทรัพย์สินทางปัญญา

          รูปภาพ สัญลักษณ์ เนื้อหารวมถึงข้อความ คำโฆษณา และสิ่งอื่นใดที่ Arcadiaได้ทำให้ปรากฏขึ้นในทุกๆหน้าของเว็บไซต์ Arcadiaนี้ Arcadia สงวนสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น จึงห้ามมิให้ผู้เข้าใช้งาน/ผู้เยี่ยมชมกระทำการ คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ การถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Arcadia Arcadiaมีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจพิจารณานำส่งท่านไปให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข้อ 4 – การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

          บุคคลอื่นนอกเหนือจาก Arcadia ที่ได้ทำให้เกิด ทำให้มีปรากฏการณ์เชื่อมโยงระหว่างเว็บไชต์ ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทต่างๆ ในเครือหรือบริษัทอื่นบางบริษัทได้ หากเป็นเช่นนั้นทาง Arcadiaจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมิน และไม่ถือเป็นตัวแทนของ Arcadia รวมถึงไม่รับประกันสินค้า/บริการ ธุรกิจ ปัจเจกบุคคล และเนื้อหาใดๆภายในเว็บไซต์เหล่านั้น ผู้ใช้งานควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว ประกาศแถลงการณ์ และเงื่อนไขการใช้งานลิงค์ดังกล่าวอย่างระมัดระวัง

ข้อ 5 – การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

          Arcadia มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือสินค้าขาดสต็อคหรือยกเลิกการผลิตหรือการให้บริการ รายละเอียดของผู้สั่งซื้อไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอให้ดำเนินการจัดส่งได้ อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด หรือที่อยู่จัดส่งผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและ Arcadiaได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว Arcadia จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

ข้อ 6 – การใช้งานอันไม่เหมาะสม

          ผู้ใช้งานที่ให้ความคิดเห็นหรือพิมพ์ข้อความบนเว็บไซต์ เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้หากท่านได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อความ รวมถึงรูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้น และทางArcadiaหรือบุคคลใดๆ ที่ ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของท่าน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ Arcadia และ/หรือบุคคลนั้นต้องสูญเสียไป

ข้อ 7 – การรับประกัน

          ไม่ว่าในกรณีใดๆ Arcadia จะไม่รับประกัน รับรอง หรือเป็นตัวแทน ต่อการนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำรับประกันใดๆ ที่ปรากฏ (ไม่ว่าจะแจ้งไว้อย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัยยะทางกฎหมายก็ตาม) ในเว็บไซต์ โดยหมายรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ที่มีการส่งผ่านระบบด้วย

ข้อ 8 – ข้อจำกัดความรับผิด

          ผู้ใช้งานตกลงว่า Arcadia จะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือ เป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา จากการเข้าใช้บริการ การซื้อสินค้า/บริการที่มีการนำเสนอ จากอาการบาดเจ็บทางร่างกายอันเนื่องมาจาการใช้สินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อมา และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของท่านหรือบุคคลใดๆ รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลผู้ติดตามของท่าน ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่มีการส่งผ่านระบบ Arcadia จะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่นใด ทั้งต่อบริษัทใดๆ ก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม การบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือการเว้นว่างของข้อมูลด้านราคาที่มีการแบ่งสรรปันส่วนกัน หรือการส่งต่อกัน หรือการกระทำใดๆอันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา และ/หรือเป็นเหตุให้เกิดการขัดข้องใดๆ ขึ้น

ข้อ 9 – การชดเชยค่าเสียหาย

          ผู้ใช้งานยินยอมที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งาน อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานจะไม่ให้ Arcadia และพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ผลิตสินค้า บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้ถือหุ้น ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่อาจมีเกิดขึ้นด้วย

ข้อ 10 – การจัดส่ง

          Arcadiaจะดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ตกลงทำการสั่งซื้อสำเร็จสมบูรณ์ โดยประมาณภายในระยะเวลาที่ทางผู้ให้บริการกำหนด หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องของสินค้าที่ถูกจัดส่งอันเนื่องมาจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง สินค้าชำรุด/บกพร่อง เสียหาย Arcadia ขอให้ท่านติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้ เบอร์โทรติดต่อ Call Center : 0830325978

ข้อ 11 – การยกเลิกการสั่งซื้อ การเปลี่ยนสินค้า การคืนสินค้า และการคืนเงิน

          Arcadia ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า/บริการที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ และ/หรือการคืนเงิน ในทุกกรณี เว้นแต่คำร้องข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นมาจากทีมงานของ Arcadiaโดยตรง

ข้อ 12 – การชำระเงิน

12.1 ทั่วไป: ท่านอาจจะชำระเงินสำหรับสินค้าโดยใช้วิธีการการชำระเงินใด ๆ ที่กำหนดโดย Arcadia ในช่วงเวลานั้นๆ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว การชำระเงินจริงจะเรียกเก็บเฉพาะเมื่อระบบตอบรับคำสั่งซื้อของท่านและเกิดสัญญาที่ทำกับลูกค้าขึ้นแล้ว

12.2 เงื่อนไขเพิ่มเติม: วิธีการชำระเงินอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกำหนดโดย Arcadia เป็นครั้งคราวไป

12.3 วิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องเอากับผู้ขายหรือตัวแทนคนใดของผู้ขาย (ที่อาจจะรวมถึง Arcadia ) ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้ Arcadia สงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าเวลาใด ๆ ซึ่งวิธีการชำระเงินใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวไปยังท่านหรือให้เหตุผลใด ๆ

12.4 การเรียกเก็บเงิน: ผู้ขายอาจจะเรียกเก็บเงินจากท่านเมื่อถึงวันครบกำหนดการชำระเงินใด ๆ ภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า

5.6 การไม่ชำระเงิน: หากลูกค้าไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้หรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายอาจมีได้

5.7 การคืนเงินที่ชำระ:

(ก) การคืนเงินทั้งหลายให้ทำโดยผ่านกลไกการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น การคืนเงินให้ทำผ่านการโอนเงินทางธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลทั้งนี้เมื่อได้ให้รายละเอียดบัญชีธนาคารที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เรา

(ข) เราไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระเงินอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือกระบวนการภายในของผู้ให้บริการการชำระเงิน

(ค) การคืนเงินทั้งหลายขึ้นอยู่กับว่าการที่เราได้ยอมรับคืนสินค้าและบริการอย่างถูกต้องแล้ว

(จ) เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

ข้อ 13 – บททั่วไป

          หากเนื้อหาส่วนในข้อตกลงนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าเนื้อหาส่วนดังกล่าวแยกต่างหากจากกันและให้ข้อกำหนดที่เหลือนั้นมีผลบังคับใช้ การที่ Arcadia ไม่ดำเนินการใดๆ ต่อผู้ใช้งานที่ทำผิดข้อตกลงหรือต่อบุคคลอื่นใด ไม่ถือว่า Arcadia สละสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติต่อการผิดข้อตกลงที่สืบเนื่องหรือคล้ายคลึงกัน

การบังคับใช้ ความสมบูรณ์ การตีความ และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
Arcadia สามารถแก้ไขข้อตกลง/เงื่อนไขนี้ได้ทุกเมื่อ ข้อตกลง/เง่ือนไขที่มีการแก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติทันที เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากท่านมีข้อสงสัย หรือ คำถามประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เงื่อนไขการให้บริการ นโยบาย และ ประกาศ หรือแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อ Arcadiaได้ ทางช่องทาง เบอร์โทรติดต่อ
Call Center : 0830325978
E-mail : hello@arcadia.in.th

ทีมงาน ARCADIA โดย บริษัทโอลีฟ แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด