Privacy Policy - Arcadia.in.th | รวมคลินิกความงามคุณภาพ ค้นหาโปรความงามคุณภาพและจองได้ในราคาพิเศษ

Privacy Policy

โดยการลงทะเบียน ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมในข้อกำหนดและนโยบายความป็นส่วนตัว และที่ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของArcadia ที่ได้ให้ไว้ณ.ที่นี่*

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*คำประกาศ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็ปไชต์ Arcadia

เว็ปไชต์Arcadia ดำเนินงานโดยบริษัทโอลีฟ แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด ที่อาจประกอบด้วยเว็บไซต์และเว็บเพจต่าง ๆ ซึ่งมีข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศแจ้งที่ระบุไว้ในที่นี้ (เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนด”) ที่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์Arcadiaทั้งหมด

โปรดศึกษาและอ่านข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้ ที่ได้นำเสนอต่อคุณ (“ผู้ใช้”) โดยการเข้าถึงหรือใช้งานเว็ปไซต์นี้ แสดงว่าผู้ใช้ตกลงยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ หากผู้ใช้ไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานเว็ปไซต์นี้

ความเป็นส่วนตัว – การใช้งานเว็บไซต์Arcadiaนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยความเป็นส่วนตัว  

แหล่งที่มาการจัดเก็บข้อมูล – บริษัทโอลีฟ แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด /เว็ปไชต์Arcadia จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น จากผู้ใช้โดยตรงอันเนื่องมาจากการเข้าเยี่ยมชมเว็ปไชต์ของท่านและ/หรือที่ท่านได้ให้ความตกลงยินยอมไว้ต่อเว็ปไชต์ทั้งหลายรวมถึงเว็ปไชต์Arcadiaนี้ การใช้แอพพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์พกพาหรือบริการของเว็ปไชต์ หรือการที่ท่านเข้าดูโฆษณาออนไลน์ของเว็ปไชต์ต่างๆ หรือข้อมูลสาธารณะที่ผู้ใช้เองเป็นผู้ทำการเผยแพร่ไว้บนสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook, Instagram ฯลฯ และรวมถึงการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ของท่านต่อเจ้าหน้าที่ของเว็ปไชต์โดยตรง

ข้อมูลที่จัดเก็บ – Arcadia จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพียงเท่าที่จำเป็นและที่เพื่อเป็นการทำให้นิติกรรมต่างๆที่ต้องการดำเนินการนั้นๆบรรลุผลสำเร็จ โดยข้อมูลดังว่าให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ นามสกุล ที่อยุ่เพื่อการจัดส่งสินค้า โทรศัพท์/มือถือ ที่อยุ่ที่สามารถติดต่อได้ เช่นอีเมล์ และวันเดือนปีที่เกิด เพศ ฯลฯ

ข้อมูล/เนื้อหาของผู้ใช้ที่เผยแพร่/ที่ส่งในเว็ปไชต์ – ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนั้นอาจหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอคลิป การติดต่อสื่อสาร การประเมินให้คะแนน การแสดงความคิดเห็น หรือเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้ดำเนินการโดยทำให้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์Arcadia (“เนื้อหาที่ส่งมา”) ที่ผู้ใช้ส่งและ/หรือโพสต์เนื้อหาเข้ามา

ข้อตกลงของผู้ใช้ – ผู้ใช้ตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขดังนี้:

 • รับรองว่าเนื้อหาที่ส่งหรือโพสต์เข้ามายังเว็ปไชต์Arcadia เป็นเนื้อหาของตนเองและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และจัดทำขึ้นเองโดยผู้ใช้ และที่ซึ่งไม่เป็นการปลอมแปลงข้อมูลของบุคคลอื่นอย่างแน่แท้
 • เนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งหรือโพสต์เข้ามาในเว็ปไชต์Arcadia เป็นไปด้วยความตั้งใจและเต็มใจของผู้ใช้ โดยฉพาะข้อความความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือการใช้บริการของผู้ใช้ ที่ซึ่งเป็นข้อความที่มาจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้เอง ซึ่งผู้ใช้ยืนยันว่ามิได้รับเงินจากผู้ใด
 • ผู้ใช้ยืนยันว่าตนมีอายุที่บรรลุนิติภาวะตามฏกหมายจริงและมีสติสัมปัชญะสมบูรณ์ครบถ้วน หรือหากเป็นผู้เยาว์ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ใช้ยินยอมให้ผู้ใช้ส่งหรือโพสต์ข้อความเนื้อหารวมถึงกระทำนิติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆบนเว็ปไชต์Arcadiaได้
 • เนื้อหาที่ส่งหรือโพสต์เข้ามาต้องไม่เป็นข้อความอันเป็นเท็จ หลอกลวง ล่วงละเมิด ดูหมิ่น หยาบคาย ลามกอนาจาร สร้างความเสื่อมเสีย หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นใด และ/หรือต้องไม่นำเสนอเนื้อหาที่เป็นไปได้ว่า อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิในชื่อเสียง สิทธิความเป็นส่วนตัว และ/หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นใดอย่างเด็ดขาด อีกทั้งต้องไม่มีเนื้อหาที่เป็นการกระทำที่ก่อกวน ยุยง สนับสนุน ส่งเสริม หรือให้คำแนะนำบุคคลอื่นใดๆกระทำการที่ผิดกฏหมาย  ซึ่งถ้าหากมีกรณีที่จะเกิดหรืออันอาจจะเกิดการละเมิดสิทธิดังกล่าวอันนำไปสู่ความเป็นไปได้ที่จะเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายใดกฏหมายหนึ่ง ทีมงานArcadia และ/หรือบริษัทโอลีฟ แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆในทางกฏหมาย แต่จักเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ใช้ที่กระทำการละเมิดสิทธิในทางกฏหมายของผู้อื่นแต่เพียงผู้เดียว
 • เนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งหรือโพสต์เข้ามาในเว็ปไชต์Arcadia ต้องไม่มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีจุดมุ่งหมายที่จะขัดขวางหรือหลอกลวงผู้อื่น เช่น การโพสต์เนื้อหาหลายรายการพร้อมกัน เพื่อพยายามที่จะผูกขาดกระดานสนทนา หรือการโพสต์เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือข้อความที่กำหนดของกระดานสนทนา
 • ผู้ใช้รับรู้และรับทราบว่า เว็ปไชต์Arcadia ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำระบบปฎิบัติการณ์เพื่อให้เนื้อหาหรือข้อมูลปรากฏขึ้นบนหน้าเว็ปได้อย่างสมบูรณ์ หากมีกรณีที่เนื้อหาบางส่วนที่ เกิดจากการส่งหรือโพสต์มาของผู้ใช้(ซึ่งเนื้อหาที่ว่าอาจรวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ความคิดเห็น คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อมูลอื่นใด) ที่ซึ่งเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับการส่งเสริมการขาย การชิงโชค การแจกรางวัล หรือโปรแกรมที่คล้ายกัน ซึ่งแสดงออกหรือเผยแพร่บนไซต์ ถือเป็นของผู้ใช้ที่เขียนเอง ที่ไม่ใช่เกิดจากและที่ไม่ใช่ของเว็ปไชต์Arcadia เว็ปไชต์Arcadia ไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเนื้อหาที่ส่งมาเหล่านี้
 • เนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งหรือโพสต์เข้ามาในเว็ปไชต์Arcadia ต้องไม่มีโปรแกรมหรือเนื้อหาที่ประกอบด้วยม้าโทรจัน ไวรัส เวิร์ม รหัสที่เป็นอันตราย หรือข้อมูล โปรแกรม หรือไฟล์อื่นใดที่อาจสร้างความเสียหายต่อเว็ปไชต์Arcadia บุคคอื่นใด และ/หรือองค์กรใด ๆ
 • ถ้าหากมีการกระทำใดของผู้ใช้ที่เป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดดังที่กล่าวมาข้างต้น ทีมงานArcadia และ/หรือบริษัทโอลีฟ แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัดขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการทางกฏหมายต่อผู้ใช้โดยทันที
 • เว็ปไชต์Arcadia ขอสงวนสิทธิ์ในการลบทิ้ง ปิดกั้นหรือนำออกซึ่งเนื้อหา/ขัอมูลที่ส่งมาของผู้ใช้ โดยดุลยพินิจของArcadiaแต่เพียงผู้เดียว หากทีมงานArcadiaพิจารณาและมีความเห็นว่าเนื้อหา/ข้อมูลนั้น (ก) หมิ่นประมาท สร้างความเสื่อมเสีย หรือลามกอนาจาร (ข) ฉ้อโกง หลอกลวง หรือสร้างความเข้าใจผิด (ค) เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือ (ง) ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ หรือ (จ) ล่วงละเมิดหรือไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับเว็ปไชต์Arcadia
 • Arcadia ไม่อาจรับประกันได้ว่าผู้ใช้จะมีโอกาสแก้ไขหรือลบทิ้งเนื้อหาที่ส่ง/โพสต์มาของผู้ใช้ได้ ผู้ใช้จึงต้องรับทราบว่าผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหา/ข้อมูลที่ส่งมาแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ใช้ตกลงที่จะปกป้องความเสียหายและชดใช้ค่าเสียหายในนามของผู้ใช้ และ/หรือผู้แทนของผู้ใช้ ให้แก่ Arcadia และ/หรือเจ้าหน้าที่ ของบริษัทโอลีฟ แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด หากมีการอ้างสิทธิ การฟ้องร้องดำเนินคดี การดำเนินการ คำสั่ง ความรับผิด และค่าเสียหายใด ๆ ทั้งหมดไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาที่ส่งมาดังกล่าวของผู้ใช้ รวมถึงการอ้างสิทธิใด ๆ ทั้งหมดต่อการโฆษณาเท็จ การละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดความเป็นส่วนตัว การละเมิดสิทธิในชื่อเสียง และ/หรือการหมิ่นประมาท
 • โดยไม่เป็นการจำกัดข้อความที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ผู้ใช้ไม่มีสิทธิที่จะกำหนด จำกัด หรือแทรกแซงการใช้เนื้อหาที่ส่งมานี้ หรือเนื้อหาส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่มีในเนื้อหาที่ส่งมาดังกล่าว  

เว็ปไชต์Arcadia และ/หรือบริษัทโอลีฟ แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด เชื่อในคำรับรองของผู้ใช้ทุกท่านที่ให้ไว้บนเว็ปไชต์Arcadiaทุกประการ ดังนั้นผู้ใช้จึงจะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหา/ข้อมูลที่ส่งมาเสมอ

ลักษณะการใช้ข้อมูล – ข้อมูลที่Arcadia จัดเก็บรวบรวมมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางค้าและธุรกิจของArcadia/ บริษัทโอลีฟ แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด และรวมถึง เพื่อนำเสนอให้ผู้ใช้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิของความเป็นเจ้าของข้อมูล Arcadiaสัญญาว่าจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นใด(ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)อย่างเด็ดขาด  หากอย่างไรก็ตาม Arcadia อาจมีการแบ่งปันข้อมูลนี้ให้แก่ (i) คู่ค้าทางธุรกิจ และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของArcadia เพื่อนำไปเป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกันในอนาคต (ii) คำสั่งศาล หรือหน่วยงานภาครัฐตามที่มีกฎหมายระบุไว้

 

ข้อพิจารณาทางเลือกของคุณ – ผู้ใช้ผู้ใดที่ไม่ประสงค์หรือไม่ต้องการที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อArcadiaอีกต่อไป ผู้ใช้สามารถหยุดการรับการติดต่อใดๆรวมถึงอีเมลส่งเสริมการขายหรือข้อความทางโทรศัพท์จากArcadia โดยการแจ้งติดต่อหรืออำเนินการร้องขออย่างเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษรมายังทีมงานแอดมินของArcadia ซึ่งทางทีมงานArcadiaจะดำเนินการลบข้อมูลของท่านจากระบบโดยไม่ชักช้านับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้ใช้

การแก้ไขข้อกำหนด – เว็ปไชต์Arcadia อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว ถ้าเป็นเช่นนี้ จะมีแจ้งให้ทราบว่าเว็ปไชต์Arcadia มีการ “ปรับปรุงล่าสุด” เมื่อใดในหน้าคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของArcadia จึงขอให้ท่านผู้ใช้ได้อ่านพื่อการเรียนรู้ถึงข้อกำหนดที่มีการปรับปรุงแก้ไขเหล่านี้เป็นระยะๆ หลังจากที่มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดแล้ว ย่อมแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว

หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ – โดยการเข้าถึงหรือใช้งานเว็ปไซต์ใดๆหรือที่มีคุณลักษณะอื่นใดที่มีการจัดหาให้ผ่านทางเว็ปไซต์Arcadia รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (เมื่อส่งเนื้อหามายังเว็ปไซต์Arcadia) ผู้ใช้ตกลงที่จะยอมรับมาตรฐานการดำเนินการนั้นและผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่ทำสิ่งต่อไปนี้ และจะไม่อนุญาตหรือช่วยเหลือบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ในการทำสิ่งต่อไปนี้

 • ทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอก จำหน่ายจ่ายแจก จำหน่าย(ต่อ) และ/หรือใช้ประโยชน์เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ใดๆซึ่งส่วนใดๆของเว็ปไซต์Arcadia หรือใช้งานหรือเข้าถึงเว็ปไซต์นี้
 • ก่อกวน ข่มขู่ สะกดรอย หรือสร้างความอับอายหรือสร้างความไม่สบายใจโดยมีเจตนาต่อบุคคลหรือองค์กรอื่น
 • ปลอมเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น
 • ส่งเสริม ชักชวน หรือเข้าร่วมในแผนการตลาดเครือข่ายหรือธุรกิจแบบพีระมิดและ/หรือแบบลูกโซ่
 • โน้มน้าวเพื่อขอข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลจากหรือใช้ประโยชน์จากบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะมีอายุน้อยหรือมากกว่าสิบแปด (18) ปี
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการรบกวน เช่น การส่งข้อความหลายรายการพร้อมกันเพื่อพยายามที่จะผูกขาดกระดานสนทนาหรือการโพสต์เนื้อหาที่ไม่เกียวข้องกับหัวข้อหรือธีมที่กำหนดไว้บนกระดานสนทนา
 • แพร่ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน รหัสที่เป็นอันตราย หรือซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์Arcadia
 • ได้มาซึ่งช่องทางเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตในระบบคอมพิวเตอร์หรือส่วนของเว็ปไซต์ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือแทรกแซงหรือขัดขวางการทำงานของไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเว็ปไซต์
 • รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคล รวมถึงการโพสต์ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนหรือข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นใดเกี่ยวกับบุคคล โดยไม่ได้รับคำยินยอมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็ปไซต์
 • มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำหรือพูดคุยเกี่ยวกับเจตนาที่จะดำเนินการซึ่งเป็นการกระทำความผิดทางแพ่งหรือทางอาญา หรือเป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับของกฏหมาย

เว็ปไชต์Arcadia และ/หรือบริษัทโอลีฟ แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด ไม่สามารถและไม่อาจรับรองได้ว่าผู้ใช้ทุกคนจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือตามหลักจริยธรรม หลักจรรยาบรรณที่กล่าวมาข้างต้น หรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดเหล่านี้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ต้องยอมรับในความเสี่ยงทั้งหมดของการเกิดอันตรายหรืออัยอาจเกิดความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักจริยธรรม จรรยาบรรณนี้

ข้อห้ามเมื่อมีการใช้งานบนเว็ปไซต์ Arcadia – (ก) ห้ามมิให้ผู้ใช้กระทำการตัดต่อ เปลี่ยนแปลง คัดลอก แจกจ่าย/จำหน่าย ส่งต่อ/ถ่ายโอน แสดง/สื่อสาร และ/หรือดำเนินการใดๆที่เป็นการทำซ้ำ ดัดแปลง และ/หรือเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็ปไชต์Arcadia ไปสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากArcadiaและ/หรือบริษัทโอลีฟ แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด เว้นแต่จะเป็นการใช้เพื่องานส่วนตัวของผู้ใช้เองและที่มิใช่เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ และ/หรือเพื่อสั่งซื้อสินค้ากับArcadiaเท่านั้น หากมีการกระทำดังกล่าวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต (ข) ห้ามมิให้ผู้ใช้แท็กและ/หรือกระทำการใดๆเพื่อกระทำพฤติกรรม เช่น “ข้อความที่ซ่อน” อันเป็นการใช้ประโยชน์จากชื่อของเว็ปไชต์Arcadiaหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากArcadia (ค) ห้ามดำเนินการใดๆเพื่อปั่นป่วนอันนำไปสู่การโหลดข้อมูลในปริมาณมากอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เหมาะสม (ง) ห้ามเข้าแทรกแซงหรือพยายามที่จะเข้าแทรกแซงระบบการทำงานของเว็ปไซต์Arcadia

ข้อสงวนสิทธิ – ทีมงานArcadia ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการทางกฏหมายไม่ว่าทางแพ่งและ/หรือทางอาญาต่อผู้ใช้ท่านใดก็ตาม ที่กระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำหนดไว้ข้างต้นโดยมิพักต้องเตือนล่วงหน้า  

ลิงก์ของบุคคลภายนอก – เว็ปไซต์Arcadia อาจมีลิงก์ไปยังเว็ปไซต์อื่นๆบนอินเทอร์เน็ต ที่เป็นของหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก (“เว็ปไซต์ภายนอก”) ที่ซึ่งเว็ปไชต์Arcadiaไม่มีอำนาจควบคุมเว็ปไซต์ภายนอกเหล่านี้ได้ โดยเว็ปไซต์ภายนอกเหล่านี้ต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นนโยบายและข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แยกต่างหากและเป็นอิสระจากเว็ปไชต์Arcadia ทางArcadiaไม่มีหน้าที่และไม่มีความรับผิดชอบและไม่ขอรับผิดต่อนโยบายหรือการดำเนินการเหล่านั้น การเชื่อมต่อหรือที่ลิงก์ไปหาเว็ปไชต์อื่นๆมีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เท่านั้น ดังนั้น ผู้ใช้ต้องยอมรับความเสี่ยงในการเข้าถึงเว็ปไซต์ดังกล่าวด้วยตัวเอง เว็ปลิงก์เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า Arcadiaเว็ปไชต์Arcadia และ/หรือบริษัทโอลีฟ แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด ให้การสนับสนุน รับรอง หรือเป็นบริษัทในเครือเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกับ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า เครื่องหมายบริการ การออกแบบ โลโก้ สัญลักษณ์ หรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อื่นใดที่แสดงบนหรือเข้าถึงผ่านเว็ปไซต์ภายนอกดังกล่าว หากผู้ใช้ได้ทำการแบ่งปันข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของArcadia ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก รวมถึงผ่านเว็ปลิงก์ต่าง ๆ ผู้ใช้อาจจะสามารถโพสต์ข้อมูลดังกล่าวบนโปรไฟล์ของผู้ใช้เองโดยตรง การใช้งานบนโซเชียลเน็ตเวิร์กของผู้ใช้ในการแบ่งปันข้อมูลใดๆจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดของโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้น

นโยบายการซื้อสินค้าของเว็ปไชต์Arcadia – เว็บไซต์Arcadia อาจเสนอโอกาสให้แก่คุณในการซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่จัดการการซื้อผ่านทางเว็ปไซต์ นโยบายการซื้อสินค้าของ เว็ปไชต์Arcadia เป็นไปตามลิงค์ ( http://www.arcadia.in.th/terms-conditions)

การเป็นโมฆะบางส่วน – หากส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถบังคับใช้ หรือขัดแย้งกับกฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ การระงับใช้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการบังคับใช้ส่วนอื่น ๆ ที่เหลือไม่ว่าในลักษณะใด

ติดต่อเรา – หากมีกรณีที่ท่านต้องการติดต่อ หรือมีคำถาม ข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการรายงานเกี่ยวกับการ(ถูก)ละเมิดสิทธิทางกฏหมายใดๆ และ/หรือหลักจริยธรรม จรรยาบรรณต่อทีมงานArcadia โปรดติดต่อช่องทางดังต่อไปนี้ ไปรษณีย์ : 99/50 ถนนประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 0830325978